Diagnostika

Co nabízí speciální pedagogické centrum dětem s epilepsií?

října 17, 2016

Plánujete návštěvu pedagogicko-psychologické poradny s dítětem s diagnózou epilepsie? Máte smůlu, musíte se poohlédnout po SPC ve vašem kraji. V SPC, nebo-li speciálně pedagogickém centru, se totiž zabývají poradenstvím dětem se zdravotním postižením i dětem se zdravotním znevýhodněním (tedy epileptikům). Samotné poradenství se týká nejen dětí, ale i jejich rodičů, pedagogů a dalších školních pracovníků. Pedagogům vašeho dítěte SPC nabízí i supervizní služby. Primárně však první návštěva většinou vede k diagnostice dětí k jejich způsobilosti ke školní docházce.

Jak vypadá návštěva SPC? Co si připravit?

Nejprve podepíší zákonní zástupci dítěte smlouvu o spolupráci mezi SPC a rodiči a souhlas s vyšetřením dítěte. Důležité je v případě epilepsie vzít s sebou lékařské zprávy od neurologa, případně od dalších lékařů (psycholog, psychiatr). V rámci prvního setkání si pracovníci SPC prostudují lékařské materiály, aby se seznámili s aktuálním stavem epilepsie a s jejími projevy.

Připravte se na to, že v centru strávíte celé jedno dopoledne. Nejprve se pracovníci seznámí s rodiči a dítětem a společně si pohovoří o zdravotním stavu dítěte a o všech možných výkyvech v chování a zvládání jeho povinností. Promluvíte si i o socializaci a působení dítěte v rámci kolektivu.

Poté následuje prostor pro vyšetření, které se většinou rozdělí do dvou bloků a rodiče můžou jít na svačinku. Je určitě lepší, pokud je při vyšetření dítě s pedagogem nebo psychologem samo a není rušeno žádnými podněty (rodiči).

Výstupem diagnostiky - prvního vyšetření - je psychologická a pedagogická zpráva, doporučení pro rodiče i pro pedagogy pro různá opatření ve výuce a návrh metodické a supervizní spolupráce mezi školou a speciálním pedagogickým centrem. Speciální pedagog v pravidelných intervalech poté navštěvuje školu a nabízí odbornou podporu učitelům epileptického žáka, navštěvuje i přímo výuku, navrhuje realizaci individuálního vzdělávacího plánu.

Jaká doporučení lze aplikovat na výuku epileptiků?

  • primárně je to jistě uvolnění pracovního tempa a respektování časté únavy - neredukuje se objem učiva, ale objem psaného textu. Dává se více času na zpracování úkolu nebo se úkol rozfázuje. Zohledňují se při hodnocení výkyvy v práci, hodnotí se zejména to, co dítě zvládlo. V případě rozfázovaných úkolů se můžou hodnotit jednotlivé kroky.
  • motorický neklid - umožňují se přestávky ve výuce s pohybovým uvolněním
  • multisenzoriální přístup - pro učení nových věcí se zapojuje více kanálů - zrak, sluch, hmat. Zapojují se zejména ve výuce cizích jazyků. Pohybem se například předvádí význam slov apod.
  • motivace se podporuje častější pozitivní zpětnou vazbou
  • zraková opora v matematice - například při pětiminutovkách dostává žák oproti ostatním navíc psané zadání před sebe na lavici
  • využívání sešitů s pomocnými linkami déle než u zdravých spolužáků
  • v případě potřeby se můžou vykopírovávat učebnice a pracovní listy tak, aby měly zvětšené texty a černobílou barvu - docílí se intenzivnějšího soustředění dítěte
  • další speciálně pedagogické aktivity a metody (logické hry, pomůcky)
Nechte si zpracovat IVP

V rámci komunikace s SPC a jeho pracovníky rozhodně doporučuji rodičům dítěte s nekompenzovanou epilepsií zpracování IVP, tedy Individuálního vzdělávacího plánu pro vaše dítě. V plánu se podrobně popisuje způsob integrace dítěte v rámci ZŠ společně s pedagogickou diagnózou žáka a závaznými pedagogickými postupy. Dále se v IVP nachází způsob hodnocení a klasifikace, doporučené pomůcky a způsob spolupráce s rodiči. IVP je součástí školní dokumentace žáka a je závazný. IVP zpracovává škola (učitelé žáka) ve spolupráci se speciálním pedagogem SPC a rodiči. Můžete se tedy ke způsobu vzdělání vyjádřit. Někteří rodiče například vyžadují slovní hodnocení svého dítěte místo klasické klasifikace.

U nás bylo například žádoucí omezit dobu pro domácí úkoly a zcela vypustit dopisování úkolů, které syn nezvládl během vyučování. Měl toho potom hodně na doma a v podstatě jsme nedělali nic jiného. Syn pak odmítal chodit ze školy domů, protože věděl, že bude neustále pracovat na školní látce.

Více informací o IVP.0 komentářů

Budu ráda za Vaše komentáře a popis osobních zážitků k uvedenému tématu.

Doporučené články

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SCIENCE CAFÉ - přednáška Přemysla Jirušky o epilepsii
IBE, ILAE a EPILEPSY FOUNDATION nebo EPILEPSY SOCIETY - mezinárodní organizace věnující se epilepsii

ČESKÁ PODPORA NEMOCNÝCH EPILEPSIÍ